Hejnická – Připomínky k návrhu změn Zón Placeného Stání pro oblast 9.2

 1. Z Odůvodnění opatření není jasné, na základě čeho městská část změny iniciovala. Pouze odkazuje na neveřejný pokyn Odboru dopravy Magistrátu hl.m. Prahy č. MHMP 763120/2021 ze dne 27. 5. 2021.
  Zejména konkrétně v případě Hejnické ulice jsou trvale volná parkovací místa u křižovatky s Chrastavskou i pod křižovatkou s Trojmezní. Absence řádného zdůvodnění vzbuzuje pochybnosti nad potřebností i vhodností změny zavádějící parkování na chodnících, respektive místo nich. Žádáme tedy o doložení faktického nikoliv jen formálního odůvodnění navrhovaných změn v Hejnické.
 2. OOP navrhuje fakticky znemožnit užívání chodníků po obou stranách části Hejnické ulice řádově stovkám lidí pro přidání parkovacích míst několika osobním vozům.
  Tato ulice plní převážně obytnou funkci, je tedy nutno zohlednit bezpečný přístup do nemovitostí či podél nich především pro chodce. Návrh de facto zavádí smíšený provoz na místní obslužné komunikaci III. třídy a odporuje zásadám ČSN 73 6110:
  • čl. 4.1.3: “V zastavěném území obcí nebo v území zastavitelném se navrhují místní komunikace s pruhy/pásy pro chodce a/nebo cyklisty oddělenými od hlavního dopravního prostoru buď zvýšeným obrubníkem a/nebo dělicím pásem.”
  • čl. 4.1.4: “V návrhu průjezdních úseků silnic musí být v rovnováze podmínky jednotlivých druhů dopravy (chodců, cyklistů, veřejné hromadné, individuální automobilové, dynamické, statické). Rovnováha podmínek znamená přerozdělování dopravních ploch v zájmu bezpečnosti všech druhů dopravy, zejména chodců a cyklistů…
  • čl. 8.1.2: “Příčné uspořádání prostoru místní komunikace při rekonstrukcích v omezeném prostoru musí vytvořit příznivé podmínky jednotlivým účastníkům provozu v tomto pořadí důležitosti: chodci, veřejná doprava, cyklisté, motorová vozidla.
  • čl. 10.1.1: “Provoz chodců (pěší doprava) je integrovanou součástí dopravního a územního plánování v obcích a musí být vždy zvažován společně s požadavky ostatních účastníků provozu…” …
   “Komunikace pro chodce mají zajistit následující podmínky:
   • vysokou bezpečnost provozu;
   • minimalizaci subjektivního pocitu ohrožení;
   • spojení cílů bez oklik;
   • bezbariérový, plynulý pohyb;
   • dostatečnou svobodu pohybu (míjení, přecházení, změnu rychlosti);
   • co nejmenší rušení jinými účastníky silničního provozu;
   • dobrou přehlednost, pochopitelnost a orientaci…

Vše výše uvedené návrh OOP porušuje, resp. nově jde přesně proti těmto normativním standardům. Návrh OOP tak nesplňuje kritérium proporcionality § 2 odst. 3 správního řádu.

 1. Chodci, zejména ti s kočárky, děti a senioři by byli nuceni parkující auta obcházet po silnici, což by zásadně ohrožovalo jejich bezpečnost.
  To by bylo v rozporu s čl. 4.2 ČSN 73 6110: “Zajištění co nejvyšší bezpečnosti provozu na všech komunikacích v obcích je jedním z hlavních principů, které tato norma sleduje.” … “Zejména se jedná o bezpečnost chodců, cyklistů a osob s omezenou schopností pohybu a orientace.” a čl. 4.1.7, který popisuje zásady bezpečného oddělování jednotlivých pruhů (oddělování motorové dopravy od provozu chodců a cyklistů) případně zklidňování dopravy a smíšeného provozu.
 2. Hejnickou ulicí si (zejména v ranních hodinách) zkracují cestu směrem do Libně spěchající řidiči, kteří přitom nedodržují ani nedávno zavedenou maximální dovolenou rychlost v rámci zóny 30 km/h. Snahou obyvatel přilehlých ulic v posledních letech bylo situaci v rezidenční oblasti dopravně zklidnit systémem jednosměrek vedoucích do hlavních ulic (Litoměřická → Na Pokraji → Na Stráži). Namísto toho by podle návrhu “Chodníkového programu” museli všichni bez výjimky do této relativně frekventované silnice nebezpečně (i opakovaně za sebou) vstupovat, aniž by ji potřebovali přecházet.
  To by bylo opět v rozporu s články ČSN 73 6110 uvedenými v předchozím bodě a navíc:
  • čl. 4.1.8: “Při návrhu komunikačních systémů zón s převahou obytné funkce se doporučuje užití takových principů, které vyloučí nebo co nejvíce omezí nežádoucí průjezdy.”
  • I opět čl. 10.1.1 požadující zajistit bezpečnost, minimalizovat subjektivní pocit ohrožení, spojení cílů bez oklik, dostatečnou svobodu pohybu pro chodce a další.
 3. V ulici Hejnická sídlí:

Vyskytuje se tak v ní zvýšené množství osob seniorního věku i osob s omezenou schopností pohybu či orientace.
Faktickým přerušením chodníků by tak došlo k zásadnímu omezení jejich práv plynoucích z vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb. (§ 4, Odstavec 1):
Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci.” Jedná se tak nově o porušení, resp. nedodržení legislativního předpisu, který je současně jedním z pilířů podpory nezávislého pohybu osob (nejen) s omezenou schopností pohybu a orientace.

 1. Návrh nerespektuje minimální šířku chodníku 1,5 m. Nebyl by tak zajištěn průjezd s vozíkem nebo kočárkem.
  To je v rozporu s podmínkou definovanou v článku 1.0.2. přílohy č. 2 k vyhlášce 398/2009 Sb.: “Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů.” a současně čl. 10.1.2.2 ČSN 73 6110 s Tabulkami 3 a 4, které obdobným způsobem popisují šířkové uspořádání skladebních prvků místních komunikací, bezpečnostní odstupy a stanoví, že
  průchozí prostor (pás pro chodce) má umožnit jízdu dětského kočárku, jízdu vozíku pro invalidy, chůzi osoby s holemi nebo se slepeckou holí, chůzi chodce se zavazadly a umožnit jejich míjení, přičemž musí splňovat podmínky zvláštního předpisu 398/2009 Sb. uvedeného výše, a současně nemají do volné šířky pásu 1,5 m zasahovat žádné překážky.
 2. Pro obcházení po vozovce musí být umožněn bezbariérový přístup (např. snížené obrubníky) na přilehlé části chodníků.
  Navrhované řešení je tak v rozporu mj. s článkem 1.1.1 přílohy 2 k vyhlášce 398/2009 Sb.: “Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm, jinak musí být řešeny výtahy nebo v odůvodněných případech u změn dokončených staveb zdvihacími plošinami.
 3. Zaparkovaná auta by dále přerušila přirozenou vodící linii využívanou pro orientaci nevidomými a slabozrakými. Např. osoba používající slepeckou hůl je vedena na konci nedávno zrekonstruovaných bezbariérových přechodů k nejbližšímu plotu a drží se jejich linie při chůzi po chodníku. Když narazí na auta, nebude vědět, kam se dále vydat. I když auto obejde po silnici a vrátí se na některý z chodníků, stejná situace se může několikrát opakovat podle toho, kolik aut by na chodnících v danou chvíli stálo.
  Opět jde o zásadní nedodržení vyhlášky 398/2009 Sb.:
  • § 5, odstavec 2 upravující povinnost vytyčit přístup ke stavbám vodícími liniemi.
  • Příloha č. 2, článek 1.2.1.: “Překážky na komunikacích pro chodce … musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí prostor podél přirozené vodicí linie šířky nejméně 1500 mm.”
  • čl. 1.2.1 Přílohy č. 1: “Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné předměty; vodicí linie jsou přirozené vodicí linie a umělé vodicí linie. Přednostně se provádí přirozená vodicí linie.”
  • čl. 1.2.1.1 Přílohy č. 1 pokládá za přirozenou vodící linii např. podezdívky plotů, naopak za vodící linii se nepovažuje obrubník chodníku směrem do vozovky.
 1. Hejnickou ulicí vede Naučná severozápadní stezka městské části Praha 9, jíž propaguje i na svých stránkách. Zejména v letních měsících je hojně využívána turisty. Návrh faktickým zrušením obou chodníků v části ulice zásadním způsobem omezí jejich komfort, pohyb a především bezpečnost.
 2. Obyvatelé domů odstřižených od sítě chodníků budou muset vstupovat rovnou do vozovky bez dostatečných rozhledů. Například malé děti nebo vozíčkáři (ale i zvířata) přes zaparkovaná auta blížící se vozidlo vůbec neuvidí a podobně řidiči vozidel neuvidí je.
  Návrh je v rozporu s ČSN 73 6110 (čl. 10.1.4 a 9.2.1), ČSN 73 6056 (čl. 5.3.2) a navazujícími normami.
 3. Minimální fyzický průjezd mezi parkujícími vozidly má být 3,5 m. Důvodem je průjezd vozidel svozu odpadů a zejména HZS (hasiči). Zúžení průjezdu by mohlo ohrozit majetek a zdraví místních obyvatel.
  Návrh nerespektuje čl. 4.1.11 ČSN 73 6110: “Šířka prostoru místní komunikace musí být ≥ 3,50 m…”
 4. Řidiči vozidel zaparkovaných na chodníku po levé straně Hejnické ulice by dle návrhu neměli dostatečný prostor pro vystoupení z vozu. V praxi by tak auta nestála ve vymezených zónách a ještě více by zúžila již tak nedostatečný průjezd projektovaný na pouhé 3 m.
  Znovu tedy problematické nerespektování čl. 4.1.11 ČSN 73 6110 jako v předchozí námitce a odstupy dle ČSN 73 6056 čl. 6.1 a 6.2.
 5. Ze zkušeností s vozidly parkujícími na parkovacích stáních v ZPS  vyznačené přes celou šířku chodníku v Hejnické ulici již víme, že dochází k ničení přilehlého soukromého majetku (plotů), zejména při nástupu do – a výstupu z – vozidel.
  Návrh opět nedodržuje odstupy z ČSN 73 6056 čl. 6.1 a 6.2 požadující pro osobní a lehké užitkové vozy minimální odstup od pevné překážky na straně řidiče 0,75 m.
 6. Zaparkovaná vozidla by v některých případech dle navrhovaného OOP (domy č. orientační 5, 6, 7) bránila přístupu k hlavním uzávěrům plynu a elektrickým rozvodným skříním. To je nebezpečné v případě havárie a komplikuje až znemožňuje i pravidelné odečty plynoměrů a elektroměrů.
  Návrh tímto omezuje, případně úplně znemožňuje majitelům dotčených nemovitostí dostát povinnostem stanoveným zákonem 458/2000 Sb. § 62 Odstavec 2: “c) zajistit přístup k měřicím zařízením provozovateli příslušné soustavy, ke které je připojen”.
 7. Domům č. orientační 7 a zejména 5 by bylo vozy parkujícími na veřejném chodníku prakticky znemožněno používat vjezdy na jejich soukromé pozemky, na kterých pohodlně zaparkují dohromady i 4 auta. Kvůli přidání 2 parkovacích míst na chodník tak přibudou 2-4 auta ve veřejném prostoru ulice. To je opět v rozporu s kritériem vhodnosti.
  Ani vlečné křivky při výjezdu z domu Hejnická 187/5 předpokládáme neumožní do vjezdu zacouvat v tomto případě používanými lehkými užitkovými vozidly po směru jízdy v jednosměrce. Zajíždění po předu by bylo nebezpečnější. Zvláště když je už tak u obou domů ztížen rozhled.
 8. Křižovatka Hejnické s Trojmezní ulicí by se stala nebezpečnější díky ztíženým rozhledům, zejména pro řidiče přijíždějící z Trojmezní.
 9. Vzhledem k nestandardnímu řešení žádáme, aby žadatel, resp zástupce žadatele o OOP doložil, že disponuje souhlasy relevantních institucí, vlastníků a správců infrastruktury, jejichž práva jsou navrhovaným opatřením fakticky dotčena:
  • Hasičský záchranný sbor (zejména z hlediska námitky číslo 11)
  • Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
  • Policie České republiky
  • Oblastní správa Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.
  • Relevantní správci inženýrských sítí, jejichž zařízení se nachází pod dotčenými chodníky či na fasádách plotů a domů.
   Z hlediska energetického zákona a souladu s ČSN 73 6005 stanovující dostatečné krytí uložených zařízení, chráničky atd. Zejména s ohledem na dlouhodobé stání těžkých automobilů, které je výrazně větší zátěží, než na kterou jsou chodníky dimenzovány.
  • Národní institut pro integraci osob, případně Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (zejména z hlediska námitek číslo 5-8)
  • Zajištění průjezdu vozidel svozu odpadů a sezónní údržby vozovky tj. Pražské služby, a.s. resp. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (zejména z hlediska námitky číslo 11)
  • Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy z hlediska nestandardního řešení uličního profilu oproti Manuálu veřejných prostranství a PSP.
 10. Za „chodníkový program“ se považuje obnova chodníků, zlepšení jejich parametrů a materiálového řešení, zajištění bezbariérovosti. Navržené změny naopak pro chodce zpravidla vše zhoršují (zúžení či rušení chodníků, zamezení či omezení bezbariérového přístupu, zamezení přístupů do vchodů domů, pouze přes vozovky a mezi zaparkovanými vozidly bez rozhledů s absencí jakékoliv bezpečnosti).